Terms of Service

SERVICEVOORWAARDEN VAN GOVEE

U kunt de site bezoeken zonder registratie. Voor toegang tot meer Services moet u echter een account registreren op govee.com en relevante persoonsgegevens verstrekken op de registratiepagina. U kunt uw account verwijderen of opschorten volgens de instructies van de Site, en wij zullen uw account behouden of verwijderen op basis van deze Overeenkomst.

U verbindt zich hierbij tot het volgende:

 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1) U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Site een applicatieserviceproduct is. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de authenticiteit, wettigheid, nauwkeurigheid en geldigheid van uw registratiegegevens; u bent ook verantwoordelijk voor het aanbrengen van wijzigingen in uw registratiegegevens om deze actueel te houden; u plaatst geen informatie in naam van anderen; u gebruikt geregistreerde accounts niet op kwaadwillige wijze; anders behouden wij ons het recht voor om de Services op te schorten en draagt u alle wettelijke aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele claims of verliezen als gevolg van jouw handelingen;

2) U gebruikt de Site en Services in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en neemt alle verantwoordelijkheid voor activiteiten onder uw geregistreerde accounts, inclusief uw uitingen en verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit uw uitingen. U dient zelf de risico's van de inhoud in te schatten en hiervoor de volle verantwoordelijkheid te nemen, inclusief het risico dat voortvloeit uit de juistheid, integriteit of praktische toepasbaarheid van de inhoud. Govee aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van dit gedrag of deze activiteit;

3) U bent verplicht om uw registratiegegevens op de site te beschermen en bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U dient Govee onmiddellijk op de hoogte stellen als u illegale of ongeautoriseerde activiteiten aantreft. Govee is niet aansprakelijk voor schade of verliezen die voortvloeien uit niet-naleving van de bovenstaande bepaling(en) door een gebruiker;

  • Al uw uitingen op de Site zijn openbare informatie waartoe derden toegang hebben. Elke uiting die op de Site wordt geplaatst, wordt beschouwd als openbare informatie en de gebruiker draagt de wettelijke aansprakelijkheid hiervoor. Als u niet wilt dat derden toegang hebben tot uw uitingen, plaats deze dan niet op de Site.
  • U begrijpt ook en erkent hierbij het volgende:
  • De gebruiker gaat ermee akkoord dat Govee, in verband met bedrijfsontwikkeling, de rechten van onze services op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen, opschorten, beperken, beëindigen of intrekken;
  • Govee kan reclame, enz. opnemen in onze Services. U gaat akkoord met de weergave van reclame en andere evenementen van ons of onze verbonden partijen of samenwerkingspartners tijdens het gebruik van onze Services;
  • Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken of inzicht inhoud op te schorten die de wet- en regelgeving in enig rechtsgebied of de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt; die enig recht of de veiligheid schendt, schaadt of in gevaar brengt; of waarin anderen worden geïmiteerd. Wij behouden ons ook het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van illegale of inbreukmakende inhoud, het opschorten van de kwalificatie van overtreders en het opslaan van relevante informatie en het rapporteren aan relevante autoriteiten op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving;
  • Sommige van onze Services moeten worden gebruikt met andere netwerken, inclusief maar niet beperkt tot de applicatiemarkt en de themamarkt. U draagt alle gerelateerde communicatiekosten of kosten van externe dienstverleners. Wij raden u ten zeerste aan om contact op te nemen met uw providers voor gerelateerde kosten als er services met toegevoegde waarde bij uw activiteiten betrokken zijn;

 

2. PRIVACYBELEID

Alle door u verstrekte gegevens worden beheerst door de voorwaarden van het Privacybeleid. De voorwaarden van het Privacybeleid maken deel uit van deze Overeenkomst en zijn te allen tijde bindend voor u.

 

3. GEBRUIKERSINHOUD

Gebruikersinhoud verwijst naar alle inhoud (uw gegevens, foto's, muziek of andere inhoud) die voortvloeit uit downloads, releases of andere activiteiten via de Site en Govee-service. U bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud en draagt alle risico's die voortvloeien uit uw openbaarmaking van dergelijke Gebruikersinhoud. Zodra u Gebruikersinhoud uploadt, vrijgeeft of deelneemt aan activiteiten via de Site en Govee-services, verleent u automatisch een onherroepelijke, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare en royaltyvrije wereldwijde licentie aan Govee om u te voorzien van Govee-producten en -services of om Govee-producten en -services te verbeteren via ons gebruik van Gebruikersinhoud. Wij mogen uw Gebruikersinhoud ook kopiëren, publiceren, weergeven, afgeleide werken creëren en/of gebruiken met andere werken, of uw gebruikersaccount (met uitzondering van uw persoonsgegevens) op andere manieren gebruiken; en u geeft ons de overdraagbare toestemming voor het voorgaande onderwerp; uw inhoud en persoonsgegevens alleen kopiëren en publiceren naar aangewezen ontvangers; u gaat ermee akkoord dat u onherroepelijk afstand doet van alle eigendoms-, wettelijke en morele rechten op uw Gebruikersinhoud.

 

4. RECHTEN EN PLICHTEN

U hebt het recht om de Site legaal te gebruiken. U hebt het recht om Govee-producten en -services te uploaden, downloaden, installeren en gebruiken op mobiele communicatieapparaten. U hebt het recht om persoonsgegevens, geregistreerde gegevens en alle geplaatste inhoud te wijzigen en te verwijderen. Houd er rekening mee dat bij het verwijderen van gegevens het risico bestaat dat ook gerelateerde afbeeldingen of woorden die in het systeem zijn opgeslagen kunnen worden verwijderd. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw accountgegevens en het wachtwoord en bent wettelijk aansprakelijk voor activiteiten onder geregistreerde accounts. U gaat ermee akkoord de wachtwoorden en accounts van anderen onder geen enkele omstandigheid te gebruiken. U gaat ermee akkoord Govee onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u vermoedt dat anderen uw wachtwoord of account gebruiken.

 

5. RECHTENBEPERKINGEN EN RESTRICTIES

U mag de inhoud van de Site of Govee-producten en -services (inclusief maar niet beperkt tot de inhoud of reclame of gesponsorde inhoud) niet verkopen, leasen, overdragen, vrijgeven of op andere wijze commercieel gebruiken; u mag de Site niet bezoeken of Govee-services niet gebruiken om soortgelijke of concurrerende services op te zetten; tenzij uitdrukkelijk door de wet voorgeschreven, mag u geen enkel deel van de Site of Govee-services (inclusief maar niet beperkt tot de inhoud of reclame of gesponsorde inhoud) op geen enkele wijze kopiëren, publiceren, downloaden, wijzigen, vertalen, samenvoegen, ontleden en plakken of decompileren enz.; u gaat ermee akkoord alle risico's te dragen en de volledige wettelijke aansprakelijkheid op zich te nemen voor de volgende activiteiten tijdens het gebruik van de Site of Services: Het in strijd handelen met de grondbeginselen die zijn vastgelegd in de toepasselijke grondwet en andere regelgeving; het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, het lekken van staatsgeheimen, het ondermijnen van de regering en het ondermijnen van de nationale eenheid; het schaden van nationale eer en belangen; het aanzetten tot etnische haat of etnische discriminatie, en het ondermijnen van de nationale eenheid; het ondermijnen van het nationale religieuze beleid, het bevorderen van sektes en bijgeloof; het verspreiden van geruchten, het verstoren van de sociale orde, het ondermijnen van de sociale stabiliteit; het verspreiden van obsceniteit, pornografie, gokken, geweld, moord, terrorisme of het aanzetten van anderen tot het plegen van misdaden; het beledigen of belasteren van anderen, het schenden van de wettelijke rechten en belangen van anderen; alle andere inhoud die verboden is volgens de administratieve regelgeving en wetten. U mag de Site of Govee-services niet gebruiken voor de hieronder vermelde gedragingen of activiteiten: Virussen, wormen en malware uploaden of vrijgeven om computersystemen of gegevens te beschadigen of te wijzigen; zonder toestemming informatie of gegevens van andere gebruikers verzamelen, zoals e-mailadressen; de netwerkverbinding van de Site uitschakelen, de Site ertoe brengen dat de websiteserver en verbinding op andere manieren te overbelasten, onderbreken of ondermijnen; het normale gebruik van de Govee-services door andere gebruikers onderbreken of ondermijnen.

 

6. DERDEN

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat onze services gebaseerd zijn op technische ondersteuning van derden, zoals Android, enz. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij sommige van uw persoonsgegevens aan dergelijke derden kunnen verstrekken tijdens het ontvangen van technische of andere ondersteuning van hen. Gebruikersinhoud verwijst naar de inhoud die wordt gedownload, vrijgegeven of gegenereerd tijdens het gebruik van de Site en Govee-producten en -services door gebruikers. U bent wettelijk aansprakelijk voor de openbaarmaking van inhoud die door u is veroorzaakt. Wanneer u de websites en advertenties van een derde partij bezoekt, zijn de voorwaarden en het beleid van die derde partij van toepassing. U draagt alle risico's en juridische verantwoordelijkheid wanneer u gebruik maakt van de services van een derde partij. De Site en Govee-producten en -services bevatten inhoud die door andere gebruikers wordt geleverd, en de interactie tussen u en andere gebruikers behoort uitsluitend toe aan u en andere gebruikers. Govee heeft geen controle over dergelijke Gebruikersinhoud, draagt geen wettelijke aansprakelijkheid en heeft geen verplichtingen om dergelijke Gebruikersinhoud te controleren, te monitoren, te onderzoeken en goed te keuren. U draagt dus de wettelijke aansprakelijkheid voor de risico's van dergelijke interactie.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONZE SERVICES

U gaat ermee akkoord de Site of Services te gebruiken zonder schade te veroorzaken en Govee te helpen bij het vermijden van rechtszaken, klachten, verliezen, schade, verantwoordelijkheid, kosten en vergoedingen (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) aan derden veroorzaakt door het gebruik van de Site of Services, uw gebruikersinhoud of uw schending van deze Overeenkomst. Govee behoudt zich het exclusieve recht voor om zich te verdedigen en het recht om schadevergoeding te eisen. Gebruikersinhoud verwijst naar alle inhoud (uw gegevens, foto's, muziek of andere inhoud) die voortvloeit uit downloads, releases of andere activiteiten via de Site en Govee-services. U bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud en draagt alle risico's die voortvloeien uit uw openbaarmaking van gebruikersinhoud. U mag zich niet eenzijdig verzoenen wanneer u en Govee gezamenlijk een rechtszaak aanspannen tegen een derde partij zonder schriftelijke toestemming van Govee. Govee zal u redelijkerwijs op de hoogte stellen van een dergelijke rechtszaak of rechtsvordering. In geen geval is Govee enige indirecte, gevolg-, exemplaire, incidentele, uitzonderlijke of punitieve schadevergoeding verschuldigd onder deze Overeenkomst. U draagt alle risico's van het gebruik van het computersysteem en de mobiele database via de Site of Services.

 

8. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Speciale Administratieve Regio Hongkong.

De rechtbanken van de Speciale Administratieve Regio Hongkong hebben de exclusieve jurisdictie om geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden te beslechten.

 

9. Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: GOVEE MOMENTS LIMITED

Organisatienummer: 2966198

Adres: ROOM 023, 9/F, BLOCK G, KWAI SHING IND BLDG (STAGE 2), 42-46 TAI LIN PAI ROAD, KWAI CHUNG, NT, HONGKONG